RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l
6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” i
dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest AKOMA Mateusz Merz
  (zwany dalej Administratorem). Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem
  ul. Wincentego Witosa 59; 25-561 Kielce, drogą telefoniczną pod numerem: 604 699 399 oraz drogą
  mailową, wysyłając wiadomość na adres: biuro@akoma.com.pl
 2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z
  Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora, tj. Agnieszka Merz. Z Inspektorem
  Ochrony Danych można się skontaktować drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 570 261 539
  oraz droga mailową na adres: rodo@akoma.pl
 3. Administrator może przetwarzać Twoje dane w celu i na podstawie:
  a) wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych –
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  b) wykonywania zawartej z Toba umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  c) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze– art. 6 ust.1 lit. c RODO;
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią tj. interesów związanych z

realizacją praw roszczeniowych i odpowiedzialności w zakresie realizacji umów – art. 6 ust 1
lit. f RODO;

 1. Odbiorcami Twoich danych będą:
  a) Ty i Twoi pełnomocnicy;
  b) podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych;
  c) podmioty uprawnione do odbioru Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
  (tj. pkt. 3).
 3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia po ustaniu celu przetwarzania i okresu przetwarzania, zgodnego
  z przepisami prawa;
  d) ograniczenia przetwarzania danych;
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do
  ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem
  mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, przysługuje Ci prawo do
  cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
  a) dobrowolne, jeżeli do celu przetwarzania jest potrzebne wyrażenie Twojej zgody.
  b) konieczne do zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie;
  c) obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa;
  d) obowiązkowe w związku z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  administratora lub przez stronę trzecią.